top of page

נהלי הרשמה וטופס רישום לאקדמיה לכדורגל פליקס חלפון

הורים יקרים, על מנת שנוכל לתת לכם שירות מקצועי, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום והתשלום הבאים:
 

1​. שנת הפעילות במחלקת הנוער הינה מאוגוסט 2023 ועד מאי 2024 ובאקדמיה לכדורגל של פליקס חלפון הינה בין החודשים ספטמבר 2023 עד מאי 2024, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח.

2. מחירי האימונים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילות, כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות הרישום.

3. ההרשמה למועדון עמותת מ.ס. בת ים (מחלקת נוער/אקדמיה לכדורגל של פליקס חלפון) הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

4. התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.

5. אי השתתפות באימונים אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הרישום.

6. על השחקן לשמור על התנהגות ספורטיבית במגרש ומחוץ למגרש ומתחייב לשמור על התנהגות הולמת בתחומי ביה"ס בו הוא לומד. במקרה של הפרות משמעת חוזרות ונשנות במהלך האימונים/משחקים ו/או אשר מפריעים לפעילות השוטפת תהייה רשאית הנהלת מועדון עמותת מ.ס. בת ים להפסיק את פעילותו של השחקן ללא כל החזר כספי על יתרת הזמן שנותר לסיום העונה. כמו כן המועדון רשאי להפסיק את פעילותו במידה ו/או אינו עומד בתנאי התשלום.

הנחות:

1. עבור רישום של אח נוסף מאותה משפחה תינתן הנחה, פרטים במזכירות המועדון (אין כפל הנחות).

2. לקבלת הנחה מעבר למוגדר בסעיף 1 , הנחות של הרווחה ניתן לפנות ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן לקבל במשרדינו ואת הבקשה יש להגיש למשרד הרווחה לחתימה ולהחזירו חתום ומאושר למזכירות המועדון בצירוף כל האישורים הנדרשים עד שבועיים מקבלת ההצעה.

ביטול השתתפות:

1. ביטול השתתפות יעשה אל מול מזכירות המועדון עמותת מ.ס בת ים בלבד ו/או ע"י הודעה בכתב למזכירות המועדון בלבד! יש לוודא את קבלת טופס הביטול מול המזכירות ללא הודעה למזכירות ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר. לא יאושרו ביטולים המועברים ע"י המאמנים! הביטול יכנס לתוקפו בתום החודש בו הוגשה בקשת הביטול בכתב, הביטול ייכנס לתוקף חודש לאחר מכן.

2. מועד אחרון לביטול יהיה עד ה- 01.01.2024. לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות. לאחר מכן לא יתקבלו ביטולי רישום למעט ביטול רישום בשל מצב בריאותי  (יש להציג אישורים רפואיים) לא יתקבלו ביטולי אימונים רטרואקטיבית והחזר כספי בגינם.

3. לא ינתן זיכויו/או החזר כספי על דמי רישום:
• במחלקת נוער בסך – 900 ₪ (ביגוד, רישום התאחדות וביטוח)
• באקדמיה דמי רישום בסך 500 ₪ (ביגוד, וביטוח)
• או לחילופין לא יהיה ניתן להחזיר ביגוד שניתן למשתתף.


אין ביטול והחזר כספים בדיעבד !

1. אופן התשלום: תשלום בגין האימונים ייעשה באמצעות מזומן, כרטיס אשראי ושיקים מראש.
אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן.
על צ'קים חוזרים תגבה עמלת צ'ק חוזר .

bottom of page